Các hoạt động Đảm bảo Chất lượng SFARM (QA) tuân theo một chu kỳ Giám sát, Đánh giá và Cải thiện. Giám sát chất lượng cho phép thu thập thông tin theo kế hoạch, có hệ thống và liên tục. Đánh giá chất lượng bao gồm việc đưa ra đánh giá về hiệu suất thực tế so với các tiêu chuẩn được quy định trong kế hoạch QA.

Cải thiện chất lượng tập trung vào việc cải thiện các khía cạnh cụ thể của phân phối dự án. QA của dự án SFARM là liên tục: nó được thực hiện xuyên suốt thời gian tiến hành dự án. Nó cũng  theo một cách có hệ thống; nó sẽ được theo dõi và điều chỉnh thông qua các báo cáo đảm bảo chất lượng định kỳ hàng năm.

Các công cụ được sử dụng cho Đảm bảo Chất lượng của dự án như sau:

  • Mẫu phản hồi các cuộc họp dự án
  • Danh sách phát hành và trang theo dõi đánh giá
  • Mẫu phát hành phổ biến
  • Phiếu đánh giá phát hành
  • Các khảo sát thu thập phản hồi bên ngoài

Danh sách này không đầy đủ; nhiều công cụ có thể được thêm vào bởi Kế hoạch Đảm bảo Chất lượng.