SFARM được cấu trúc trong 7 Gói công việc, được phát triển để giúp chuyển giao kết quả của nó:

 • WP1: SỰ NHẬN DIỆN CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TƯƠNG TỰ & ĐÁNH GIÁ NHU CẦU TRONG LĨNH VỰC LIÊN QUAN

  Mục đích của gói công việc này là khảo sát và xác định các chương trình HEI hiện có ở châu Âu và châu Á về các công nghệ canh tác và môi trường nông nghiệp bền vững, cũng như các chương trình đào tạo VET/học tập suốt đời tương tự.

 • WP2: NĂNG LỰC - XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC

  Mục đích của WP này sẽ dành cho các đối tác châu Âu và châu Á sử dụng các đầu vào từ WP1 để phát triển chương trình Thạc sĩ (ThS.) SFARM mới. Chương trình ThS. được đề xuất sẽ là một cách tiếp cận toàn diện và gắn kết chặt chẽ với giáo dục chất lượng và việc học tập suốt đời về nông nghiệp bền vững , bao gồm các khía cạnh như công nghệ môi trường nông nghiệp tiên tiến.

 • WP3: ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC HỌC THUẬT & CHUẨN BỊ CHO VIỆC CHUYỂN GIAO, PHÁT HÀNH

  Một trong những cách chính mà dự án SFARM sẽ xây dựng năng lực trong các HEI đối tác châu Á là thông qua sự phát triển chuyên môn của đội ngũ nhân viên học thuật và hành chính của họ. Cơ hội phát triển nghề nghiệp thường bị hạn chế ở các tổ chức giáo dục đại học (cũng như ở EU) và thông qua dự án này, các giảng viên sẽ có cơ hội gặp gỡ các đồng nghiệp khác trong lĩnh vực của họ, ở các quốc gia khác nhau.
 • WP4: CÔNG NHẬN & CHUYỂN GIAO KHÓA HỌC

  Trong WP4, tất cả các hoạt động và sản phẩm đã được thực hiện trước đó trong dự án sẽ được đưa vào thử nghiệm khi HEI Đối tác châu Á sẽ cung cấp chương trình. Một bước cần thiết trước khi chuyển giao là việc công nhận thành công chương trình ThS tại Việt Nam, Lào, Trung Quốc và Indonesia.

 • WP5: ĐẢM BẢO & GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG

  WP này nhằm mục đích duy trì một sự giám sát về chất lượng để đảm bảo các hoạt động của dự án được thực hiện đúng và các đầu ra tạo ra có chất lượng đủ để được coi là ‘cao’. WP có sự liên kết với tất cả các bên liên quan, và đặc biệt là quản lý. Mục tiêu là cung cấp một bộ các công cụ và các bộ phận giám sát cho các hoạt động của dự án.

 • WP6: PHỔ BIẾN & KHAI THÁC

  Phổ biến sẽ là một quá trình có mục tiêu, có hệ thống xuyên suốt cho đến cuối dự án.

  Gói công việc này nhằm mục đích:

  • Phổ biến thông tin về dự án đến đối tượng rộng nhất có thể thông qua các hành động có mục đích.
  • Đảm bảo tính bền vững của kết quả dự án lớn thông qua việc lập kế hoạch khai thác hợp lý,
  • Nhân rộng và phát triển các mối quan hệ đối tác được thiết lập giữa các HEI châu Âu và châu Á cũng như các bên liên quan khác sẽ tham gia trong dự án.
 • WP7: QUẢN LÝ & HỢP TÁC

  Các mục tiêu của WP này có thể được tóm tắt như sau:

  • Thực hiện dự án hiệu quả và phối hợp
  • Quản lý các mối quan hệ bên ngoài của dự án, với EACEA và các bên liên quan.
  • Đảm bảo đầu vào bên ngoài từ các bên tham gia trong lĩnh vực này.