TỔNG QUAN SFARM

Dự án SFARM nhằm mục đích nâng cao các kỹ năng của các cán bộ học thuật, sinh viên và cán bộ khuyến nông tại các tổ chức Giáo dục Đại học (HEIs) của đối tác bao gồm Lào, Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia, thông qua việc phát triển chương trình giảng dạy mới và chương trình cao học tích hợp theo thực tiễn của những phát triển mới nhất trong nghiên cứu ứng dụng nông nghiệp.

Mục đích là để cung cấp cho các bên liên quan về nông nghiệp những kiến thức, kỹ năng và năng lực trong lĩnh vực công nghệ môi trường nông nghiệp phục vụ cho nông nghiệp bền vững.

MỤC TIÊU SFARM

  • Phát triển

    Phát triển chương trình giảng dạy chuyên ngành mới và một chương trình cao học tiên tiến dựa trên nông nghiệp bền vững do đó giúp xây dựng năng lực của các HEI châu Á, nâng cao năng lực và kỹ năng được đề xuất, và giải quyết sự thiếu hụt của một chương trình tương tự.
  • Thúc đẩy hợp tác

    Thúc đẩy hợp tác, trao đổi phương pháp và cách thức thực hành tốt trong lĩnh vực liên quan giữa EU và Châu Á.
  • Thiết lập sự phối hợp

    Thiết lập sự phối hợp và những liên kết khả thi với ngành nông nghiệp trong khu vực để giải quyết nhu cầu của họ về nhân sự chuyên môn trong nông nghiệp bền vững, nhu cầu đào tạo và nâng cao khả năng tuyển dụng của sinh viên tốt nghiệp SFARM.