Điều phối viên dự án được chỉ định bởi tổ chức điều phối (AUA ) và có trách nhiệm điều phối cuối cùng.

Dự án được giám sát bởi một Hội đồng Quản lý (MB) gồm một đại diện từ từng thành viên; tất cả trong số đó sẽ có quyền bỏ phiếu. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm về quyết định chiến lược, tiến độ theo dõi, điều chỉnh và giải quyết xung đột. MB có thể đưa ra quyết định thay mặt cho toàn Hiệp hội với việc bỏ phiếu đa số đơn giản.

Quy trình Đảm bảo Chất lượng nội bộ

Một Ủy ban Bảo đảm Chất lượng (QAC) bao gồm một đại diện từ mỗi đối tác. Mỗi sản phẩm được chuyển giao cho Ủy ban và/hoặc tải lên tại trang web của dự án được chấp thuận bởi QAC.

Quá trình Đảm bảo Chất lượng bên ngoài

Một ban cố vấn chuyên gia (EAB) cũng đã được tạo ra. Ban này bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp ở cấp độ châu Âu, được mời riêng bởi hiệp hội. EAB hỗ trợ dự án bằng cách đưa ra lời khuyên về kết quả của dự án SFARM .