ກິດຈະກໍາຮັບປະກັນຄຸນະພາບຂອງໂຄງການ SFARM (QA) ແມ່ນປະຕິບັດຕາມຮອບວຽນຂອງການຕິດຕາມກວດກາ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ  ການປັບປຸງ. ການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບຊ່ວຍໃຫ້ມີການວາງແຜນ, ມີລະບົບ ແລະ ການເກັບກໍາສັງລວມຂໍ້ມູນໄດ້ຕໍ່ເນື່ອງ. ການປະເມີນຄຸນນະພາບກ່ຽວກັບການວິຕັດສິນເອົາວິທີການປະຕິບັດຕົວຈິງທຽບກັບມາດຕະຖານທີ່ວາງອອກໃນແຜນປະກັນຄຸນະພາບ (QA).

ການປັບປຸງປະກັນຄຸນນະພາບ ແນ່ໃສ່ການປັບປຸງລັກສະນະສະເພາະຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ການປະກັນຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການກະສິກໍາແບບຍືນຍົງນັ້ນແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ຕໍ່ເນື່ອງ:  ໂດຍຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ. ເປັນລະບົບ; ມັນຈະຖືກຕິດຕາມ ແລະ ດັດປັບຜ່ານບົດລາຍງານການປະກັນຄຸນນະພາບປະຈໍາປີ.

ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ເປັນຕົວຊີ້ວັດການປະກັນຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • ແບບຟອມການໃຫ້ຄໍາຕໍານິຕິຊົມຂອງກອງປະຊຸມໂຄງການ
  • ບັນຊີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ທົບທວນຄືນໜ້າວຽກຕ່າງໆຕາມໜ້າເວັບໄຊ
  • ແບບຟອມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກທົ່ວໄປ
  • ຮູບແບບການທົບທວນຄືນ
  • ການສໍາຫຼວດເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນຈາກພາຍນອກ

ບັນດາເຄື່ອງມືນີ້ບໍ່ສົມບູນແບບ, ເຄື່ອງມື້ອື່ນອາດຈະຖືກເພີ້ມເຂົ້າໃສ່ໃນແຜນການປະກັນຄຸນນະພາບ