ຊື່

ສະຖາບັນໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມດ້ານການການສຶກສາເອີໂຣເທຣັນນິ

ຊື່ຫຍໍ້

EUROTraining

ປະເທດ

ອາເທັນ, ເກຣັກ

ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ

  • Vasilis Zotakis

  • Katerina Kostakou