ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍສະຖາບັນ(ມະຫາວິທະຍາໄລ ກະເສດສາດ ອາເທັນ- AUA) ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານແບບລວມສູນ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການຊີ້ນໍາຈາກຄະນະກໍາມະການຜູ້ບໍລິຫານ (MB) ເຊີ່ງປະກອບມີຕົວແທນໜື່ງຄົນຈາກແຕ່ລະຄູ່ຮ່ວມ,​ເຊີ່ງທັງໝົດຈະມີສິດລົງຄວາມເຫັນໃນໜ້າວຽກຕ່າງໆຂອງໂຄງການ. ຄະນະກໍາມະການຜູ້ບໍລິຫານມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຕັດສິນໃຈທາງຍຸດທະສາດ, ການຕິດຕາມຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ, ການປັບປ່ຽນ ແລະ  ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ. ຄະນະກໍາມະການຜູ້ບໍລິຫານແມ່ນສາມາດຕັດສິນໃຈໃນນາມຂອງກູ່ມດ້ວຍການລົງຄວາມເຫັນໃນສຽງສ້ວນຫຼາຍແບບງ່າຍດາຍທີ່ສຸດ.

ຂັ້ນຕອນການປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນ

ຄະນະກໍາມະການປະກັນຄຸນນະພາບ (QAC) ປະກອບດ້ວຍຕົວແທນໜື່ງຄົນຈາກແຕ່ລະຄູ່ຮ່ວມ, ແຕ່ລະນ້າວຽກ/ກິດຈະກໍາທີ່ສົ່ງໃຫ້ຄະນະກໍາມະການ ແລະ/ຫຼື ອັບໂຫຼດລົງໃນເວບໄຊຂອງໂຄງການແມ່ນຖືກອະນຸມັດຈາກຄະນະກໍາມະການປະກັນຄຸນະພາບ.

ຂັ້ນຕອນການປະກັນຄຸນພາບພາຍນອກ

ຄະນະທີ່ປືກສາຊ່ຽວຊານ (EAB) ກໍ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂື້ນເຊີ່ງປະກອບດ້ວຍຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນຂະແໜງກະສິກໍາໃນລະດັບເອີຣົບ, ໂດຍໄດ້ຮັບການເຊື້້ອເຊີນພິເສດຈາກກຸ່ມຂອງໂຄງການຄະນະທີ່ປືກສາຊຽວຊານ ສພໜັບສະໜູນໂຄງການໂດຍໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ