ສະບາຍດີ

ພວກເຮົາແມ່ນທີມງານໂຄງການກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ

ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານກະສິກໍາແກ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຊີດ້ານກະສິກໍາ-ສີ່ງແວດລ້ອມເພື່ອການກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ

ໂຄງການກະສິກໍາແບບຍືນຍົງມີຈຸດປະສົງໃນການພັດທະນາທັກສະທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການ, ນັກສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານຜູ້ທີ່ເຮັດໜ້າສົ່ງສີມການກະສິກໍາ ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມໃນ ສປປ ລາວ, ສສ ຫວຽດນາມ, ສປ ຈີນ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ, ໂດຍການພັດທະນາຫູັກສູດໃໝ່ ແລະ ສ້າງໂຄງການຫູັກສູດວິທະຍາສາດໃດໜື່ງທີ່ມີການປະຍຸກໃຊ້ແບບປະສົມປະສານໃນທາງປະຕິບັດ ການນຳໃຊ້ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈເຂົ້າໃນການພັດທະນາກະສິກໍາໃນຍົກປະຈຸບັນ.

ລົງທະບຽນເພື່ອຮັບຈົດໝາຍຂ່າວສານຂອງໂຄງການການກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຮ່ວມກຸ່ມຂອງພວກເຮົາ